theeuropa-300x238

Grupa podmiotów realizujących projekt EnGage składa się z 6 partnerów pochodzących z 5 krajów, spośród których wszystkie doświadczają zjawiska wzrastającego bezrobocia i przedstawiają typową dla swojego kraju charakterystykę populacji NEET.

Pochodzący z Wielkiej Brytanii Springboard Opportunities poprowadzi projekt jako jego lider i zapewni osiągnięcie założonych celów poprzez efektywne planowanie, zarządzanie, komunikację i wspieranie partnerów. Jako autor oryginalnych materiałów, będzie odpowiedzialny za ich adaptację do projektu EnGage, włączając w to przekształcenie materiałów szkoleniowych na format DVD i format zestawu narzędziowego dla instytucji wsparcia zawodowego. Wkład Springboard opiera się na wysokich kompetencjach w zakresie rozwoju e-learningu, od 1992 roku czynnie uczestniczy w rozwoju materiałów szkoleniowych wspierających młodzież.

Uniwersytet Szczeciński (Polska) jako instytucja cechująca się wysokim poziomem standardów w zakresie ilościowych i jakościowych metod badawczych, a także pełniąca z powodzeniem podobną rolę w innych projektach programu “Uczenie się przez całe życie”, odpowiada w projekcie EnGage za stworzenie analizy potrzeb szkoleniowych i dobrych praktyk.

Fundacion Laboral Del Metal (Hiszpania) ze względu na prowadzoną szeroko pracę z osobami bezrobotnymi i z uwagi na alarmujący wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi w Hiszpanii (60,2% w pierwszym kwartale 2012 r.) przeprowadzi w projekcie test pilotażowy.

partners-300x231

Ze względu na szeroko zakrojoną współpracę z grupą docelową projektu i zaangażowanie w edukację dorosłych, Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Szwecja) poprowadzi w projekcie działania w zakresie strategii wdrożenia i wykorzystania materiałów szkoleniowych.

Zarządzanie jakością i ocena zostaną poprowadzone w projekcie przez TIME Associates (Wielka Brytania), jako partnera cechującego się wysokim doświadczeniem w programach unijnych i międzynarodowych.

Za działania w zakresie rozpowszechniania rezultatów projektu odpowiedzialne będzie Parsec Consortium (Włochy), które nie tylko posiada doświadczenie w pracy z młodymi osobami, ale także szeroko rozbudowaną, przydatną w przypadku tego typu działań, sieć publicznych i prywatnych organizacji na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

.