1259330_3869-300x225

Młodzi ludzie w szczególności zostali dotknięci problemami związanymi z rosnącym bezrobociem i kryzysem ekonomicznym, w roku 2011 tylko 34 % z nich posiadało zatrudnienie, była to najniższa odnotowana kiedykolwiek przez Eurostat wartość, natomiast w lipcu 2012 roku bezrobocie wśród młodych ludzi osiągnęło poziom 22,6 %. Kluczową zidentyfikowaną przez Eurofund (2012) grupą byli młodzi ludzie nie posiadający pracy, nie uczestniczący w edukacji i szkoleniach, a wartości opisujące to “stracone pokolenie” urastają do rekordowych wysokości.

Osoby te uważane są za jedne z najbardziej wykluczonych z rynku pracy, a ich liczba w całej Europie znacząco wzrasta. W latach 2008-2011 liczba osób określanych jako NEET wzrosła w Hiszpanii o 34,4%, w Wielkiej Brytanii o 18,3%, w Polsce o 22,1%, a we Włoszech o 17%. Zidentyfikowane zostały także grupy narażone w sposób szczególny na wejście w obszar generacji NEET – wśród młodych imigrantów ryzyko jest o 70 % większe, niż w przypadku osób zamieszkujących kraj urodzenia; w przypadku młodych osób niepełnosprawnych zaś ryzyko to jest wyższe o 40 % w stosunku do osób pełnosprawnych. Jeśli wykluczenie młodych osób z rynku pracy nie zostanie powstrzymane, może prowadzić w ich przypadku do długoterminowego bezrobocia, wzrostu zjawiska “zniechęconych pracowników” – a w konsekwencji do długotrwałego wykluczenia z rynku pracy i, wreszcie, do poważnych długoterminowych konsekwencji dla całej Europy.

W związku z tym, że zaangażowanie w uczestnictwo w kształceniu dorosłych w dalszym ciągu spada, powstaje pilne zapotrzebowanie na zwiększenie aktywności organizacji i instytucji wsparcia zawodowego w zakresie docierania do młodych ludzi należących do kategorii NEET, motywowania ich i wspierania. To właśnie od tych instytucji oczekuje się aktywnego działania, ponieważ ich brak zaangażowania oznacza w praktyce, że młodzi ludzie nie podejmują samodzielnych działań, aby zmienić swoją sytuację na rynku pracy.1428657_76039689

Projekt EnGage ma na celu zwiększenie udziału młodych ludzi pozostających obecnie bez pracy, nie uczących się i nie uczestniczących w szkoleniach, a w szczególności osób niepełnosprawnych i imigrantów, w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez wyposażenie instytucji wsparcia zawodowego w skuteczne i efektywne metody zaangażowania. W efekcie prac w ramach projektu powstanie wielojęzykowy, wielokulturowy zestaw narzędzi dedykowany dla instytucji wsparcia zawodowego. Jego głównym zadaniem będzie skuteczne wprowadzenie i utrzymanie młodych ludzi na rynku pracy, zapewniając tym samym trwałe tworzenie zrównoważonych ścieżek wejścia na ten rynek.

Dodatkowo, projekt kładzie nacisk na zwiększenie świadomości różnorodności populacji NEET wśród państw członkowskich projektu, aby dostosować wypracowane rozwiązania do różnych potrzeb. Nasze główne cele to:
– wyposażenie instytucji wsparcia zawodowego w innowacyjne metody zaangażowania populacji NEET, w szczególności młodych imigrantów i osoby niepełnosprawne, a także skierowanie tych osób na zrównoważoną ścieżkę do zatrudnienia;
– uzyskanie głębokiego zrozumienia przez instytucje wsparcia zawodowego dobrych praktyk w zakresie metod zaangażowania grupy NEET;
– zrozumienie potrzeb młodych ludzi wynikających z różnorodności populacji NEET w ramach państw partnerskich projektu;
– wspieranie rozwoju jakości i innowacyjności metod zaangażowania młodych ludzi należących do populacji NEET stosowanych w systemach wspierania zawodowego, instytucjach i stosowanych przez nie praktykach;
– zapewnienie wysokiej jakości nowych narzędzi szkoleniowych przez przeprowadzenie dokładnych testów wraz z instytucjami wsparcia zawodowego, przedstawicielami populacji NEET, włączając w to młodych imigrantów i osoby niepełnosprawne;
– wykorzystanie istniejących materiałów szkoleniowych i zaadaptowanie ich w celu stworzenia wielojęzykowego i wielokulturowego zestawu narzędziowego dla instytucji wsparcia zawodowego celem zwiększenia skuteczności angażowania przez te instytucje młodych ludzi do uczestnictwa w rynku pracy;
– promowanie powszechnego wykorzystywania zestawu narzędziowego EnGage ze szczególną koncentracją na uczelniach wyższych, instytucjach wsparcia zawodowego, partnerach społecznych pracujących z populacją NEET i innych instytucjach zdolnych do powszechnego wykorzystania zestawu narzędziowego.