Poniższa tabela stanowi próbę zestawienia trzech elementów:

 

  1. Podejść teoretycznych, ideologii;
  2. Metod wspierania rozwoju zawodowego ludzi młodych spójnych z danym podejściem;
  3. Założenia/wartości/nastawienia stojące za każdym z tych podejść.

Należy jednakże pamiętać, że celem poniższego zestawienia nie jest arbitralne orzeczenie, które z danych podejść jest podejściem jedynym i właściwym, lecz raczej zwrócenie uwagi czytelnika na współczesne trendy dominujące w myśli ideologicznej. (Poza tym zdarza się, że szkoły naukowe w obrębie jednej ideologii różnią się znacząco, w związku z czym w obrębie jednej ideologii znaleźć możemy czasem dwa całkiem ze sobą sprzeczne podejścia.)

 h2

Sektor administracji publicznej zorientowany na wsparcie młodych osób zawiera w swojej strukturze elementy każdej z ideologii opisanych powyżej (lecz nie tylko, powyższa lista stanowi tylko przykład, niewielki wycinek całego spektrum ideologicznego wpływającego na warunki, w jakich młodym ludziom przychodzi funkcjonować). Każda z opisanych tu ideologii zajmuje pewne miejsce w sektorze publicznym zajmującym się pomocą młodym ludziom. Wielu pracowników społecznych mających do czynienia z młodymi osobami potrzebującymi wsparcia w rozwijaniu własnej sytuacji życiowej i zawodowej łączy w swojej pracy elementy rozwiązań zarówno lewicowych (podejścia teoretyczne znajdujące się w dolnej połowie tabeli) jak i prawicowych (podejścia wyszczególnione w górnej części tabelki). Jakie Ty, jako pracownik socjalny podejście preferujesz?

next