MC900439824

Poniżej przedstawiono różnorodne wartości/zasady działania, które są kluczowe w pracy z młodymi osobami szukającymi zatrudnienia:

– Główną motywację działań osób młodych stanowią w dużej części pobudki towarzyskie i dążenie do przyjemności,

– Należy pracować nad młodymi ludźmi takimi, jakimi są, nad obecnym stanem umiejętności społecznych i osobistych posiadanych przez młodą osobę,

– Podczas naszej pracy nad zmianą nastawień młodych ludzi nie należy ograniczać się jedynie do podnoszenia ich kwalifikacji tylko w określonych obszarach. Ważne jest również wspieranie ich w poszerzaniu horyzontów myślowych, pozyskiwania szerszej wiedzy na temat świata i ludzi. Aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, muszą oni wnieść do niego swój wkład pracy, wykazywać się inicjatywą społeczną i chęcią zaprowadzania zmian w środowisku, w którym funkcjonują, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za własne działania. Należy zachęcać ich do krytycznego spojrzenia na własne poczynania i podejmowania prób ujmowania tego co ich spotyka z innej, nowej perspektywy,

– Każdy powinien być traktowany indywidualnie z poszanowaniem jego poczucia podmiotowości i odmienności od innych. Należy okazywać mu szacunek należny każdej jednostce i promować tolerancyjność w stosunku do odmiennych postaw/zachowań,

– Należy wspierać naturalne różnice występujące pomiędzy jednostkami, przede wszystkim poprzez wzmacnianie ich wiary we własny potencjał i przekonanie o możliwości wzrostu i rozwoju osobistego,

– Wsparcie dla młodych osób należy realizować w szerszym kontekście społecznym, biorąc pod uwagę zarówno bliższy jak i dalszy krąg społeczny, w jakim funkcjonuje jednostka. Pracownik społeczny wspierający młodych ludzi na ich drodze do rozwoju zawodowego musi brać pod uwagę wpływ najbliższych środowisk oddziałujących na ich rozwój i okazywać tym środowiskom należny szacunek. Młody człowiek nie funkcjonuje bowiem w izolacji od tego rodzaju wpływów, w związku z czym należy brać je pod uwagę w procesie adaptacji młodej osoby do społeczeństwa. Nie powinniśmy izolować młodej osoby od środowiska, kręgu kulturowego, w jakim funkcjonuje, lecz zachęcać do tworzenia grup otwartych – co zapobiegnie izolowaniu się w najbliższym kręgu rodziny i znajomych,

– Powinniśmy współpracować z różnego rodzaju organizacjami zajmującymi się wspieraniem młodzieży nieaktywnej zawodowo, wspomagającymi ich rozwój w zarówno w sferze zawodowej, edukacyjnej, jak i osobistej,

– Nie należy skupiać się wyłącznie na obiektywnych, mierzalnych rezultatach działań młodych ludzi – musimy zwracać również uwagę na to, jak się czują w nowej sytuacji, uwzględniać ich stany emocjonalne,

– Powinniśmy wspierać prawo młodych ludzi do zabierania głosu, umożliwiać im branie aktywnego udziału w środowisku społecznym, w którym funkcjonują. Ważne jest również branie pod uwagę proponowanych przez nich propozycji zmian i ulepszeń,

– Przede wszystkim należy traktować młodą osobę jako partnera w działaniu, a nie kogoś niedoświadczonego. Powinniśmy postrzegać siebie przede wszystkim jako tutora wspierającego w działaniu, nie jako wszechwiedzącego mentora, który egzekwuje wiedzę czy wykonanie wymaganego działania,

– Musimy zapewnić młodym osobom takie środowisko, w którym poczują się bezpiecznie i będą mieli możliwość pielęgnowania własnych wartości, przekonań, czy pomysłów na zaprowadzenie zmiany społecznej.

Materiały wykorzystane przy tworzeniu danego opracowania:

  • PAULO NOS for Youth Work 2002,
  • Transforming Youth Work – Resourcing Excellent Youth Services 2002,
  • Youth Work Values – The National Youth Agency / DfES 2003,
  • National Youth Work Development Plan 2003-2007 – DES 2003,
  • Statement on the nature and purpose of Youth Work – YouthLink Scotland 2005,
  • Education and Inspection Act 2006,
  • Equipping, The Education Division of the Archbishops’ Council 2006,
  • The Youth Work Curriculum Statement for Wales 2007,
  • Moving Forward : A National Youth Work Strategy (Scotland) 2007,
  • Strategy for the Delivery of Youth Work in Northern Ireland 2005 – 2008.next