Termin NEET (Niezatrudnieni, Nie szkolący lub Nie dokształcający się) to dość nietypowe określenie, odnoszące się do aktywności, których dana osoba aktualnie nie podejmuje.

Pojęcie to służy jedynie jako sposób kategoryzowania osób nie zaklasyfikowanych do żadnej innej grupy, a jego znaczenie nie jest nacechowane pejoratywnie. Młodzi ludzie włączeni do tej kategorii spotykać się mogą z wykluczeniem społecznym, szczególnie ze strony rządu (który ocenia ich przez pryzmat zdolności do płacenia podatków). Jednakże na przestrzeni ostatnich kilku lat pracowaliśmy z tysiącami NEET i z mojego doświadczenia wynika iż są oni naprawdę wspaniałymi ludźmi. Przede wszystkim – to kochający synowie, córki, siostry i bracia. Co więcej, najczęściej są to osoby o dużym poczuciu humoru, pełne pomysłów, niezmiernie błyskotliwe. Nie tylko są oni w stanie przetrwać w niesprzyjających warunkach i przezwyciężać napotykane trudności – wykazują się również świetną umiejętnością pracy w zespole.

 

1259330_3869-300x225

Kim są Ci NEETS?

NEET stanowi skrót od ‘Niezatrudnieni, Nie szkolący lub Nie dokształcający się’ stosowany w odniesieniu do sytuacji wielu młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat w Europie i poza jej granicami.

Określenie to pojawiło się po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80, będąc wynikiem niekonwencjonalnego podejścia do klasyfikacji młodzieży odczuwającej na sobie zmiany związane z nowymi zarządzeniami dotyczącymi pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Od tego czasu, zainteresowanie danym zagadnieniem wzrosło na skalę europejską, co pociągnęło za sobą przyrost liczby definicji tego zjawiska wśród niemalże wszystkich państw członkowskich. Głównym celem tworzenia takiej definicji jest poszerzenie świadomości społecznej w zakresie trudnej sytuacji tych młodych ludzi oraz monitorowanie ich dostępu do zasobów rynku pracy.

Definicja NEET uznana przez Europejską Komisję do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych obejmuje swoim zakresem osoby z przedziału wiekowego od 15 do 24 lat, którzy pozostają bezrobotni, lub nie poszukują pracy, oraz nie biorą udziału w żadnej formie edukacji dodatkowej, czy kursach dokształcających. Dane podejście do definiowania danego terminu uznane zostało przez Międzynarodową Organizację Pracy. Ujęcie to zostało również przyjęte przez Europejski Urząd Statystyczny i użyte w raporcie dotyczącym sytuacji młodych bezrobotnych, oraz w programie rozwojowym Unii Europejskiej Europa 2020.

Bezrobocie wśród osób młodych stanowi obecnie jedno z poważniejszych wyzwań Europejskiej polityki zatrudnienia: przeciętny wskaźnik bezrobocia wśród młodych osób mieszkających w Unii Europejskiej wynosi obecnie ponad 23% (dokładnie – 23.5% odnosząc się do danych zaprezentowanych w raporcie Europejskiego Urzędu Statystycznego z lutego 2013 roku). W 2011, odsetek młodych ludzi zaliczających się do grupy NEET stanowił 12.9 % populacji osób z przedziału wiekowego od 15 do 24 lat w krajach Unii Europejskiej z obszaru EU 27, co stanowi około 7.5 miliona młodych ludzi. W przypadku osób starszych, z przedziału wiekowego od 25 do 29 lat, odsetek ten wynosił 20% w roku 2010 – co odpowiadało około 6.5 miliona młodych ludzi.

next