RBG

Människor går med i grupper för en mängd olika skäl. En stor orsak är att ett gruppmedlemskap ofta resulterar i någon form av tillfredsställelse för individen. Medlemskap i en grupp kan fylla många behov, och många gruppmedlemmar vet inte om att de drar nytta av detta:

 • Sällskap – grupper ger möjligheten till medlemmarna att bara vara I sällskap med andra människor.
 • Överlevnad och säkerhet – Ur ett historiskt eller evolutionärt perspektiv deltog våra förfäder i grupper för jakt och försvar.
 • Anknytning och status – medlemskap i vissa grupper ger individerna en social status eller säkerhet.
 • Makt och kontroll – med gruppmedlemskap kommer möjligheten till ledarroller; individer som känner att de behöver utöva sin makt och åsikter över andra kan göra det i sina grupper.
 • Prestation – grupper har förmågan att åstadkomma mer än vad individer kan på egen hand.

Organisationer formar ofta grupper med syftet att genomföra arbetsrelaterade uppgifter; i en arbetsgrupp kan du nyttja många fler fördelar än så.

 

Definition av gruppegenskaper

För närvarande finns det inte en universell definition av vad som utgör en grupp. Grupper kan ha varierande antal medlemmar, kommunikationsstilar och strukturer. Forskning har identifierat några gemensamma krav för att det ska kunna betraktas som en ”grupp”:

 • Ömsesidigt beroende: För att en individ i det kollektiva ska kunna utföra sin tilldelade uppgift är de beroende av vad de andra medlemmarna i det kollektivet gör.
 • Social interaktion: För att nå sitt mål måste någon form av verbal eller icke-verbal kommunikation ske mellan medlemmarna i kollektivet.
 • Gruppuppfattning: Alla medlemmar i kollektivet måste enas om att de själva verket är del av en grupp.
 • Det gemensamma syftet: Alla medlemmar i kollektivet går samman för att tjäna eller uppnå ett gemensamt mål.

Vissa forskare föreslår ytterligare egenskaper som behöver identifieras för att ett kollektiv av individer ska definieras som en grupp, som exempelvis: arbetar samma skift, delar fysiska arbetsplatser, rapporterar till samma chef. Likheterna i de olika definitionerna visar dock på att definitionen av en grupp bygger på ett ömsesidigt beroende mellan människor som går samman för att uppnå ett gemensamt mål.

 

workers

Typer av grupper

Olika grupptyper kännetecknas av det arbete gruppen gör:

 • Produktionsgrupper består av de arbetare som producerar något konkret. Autonoma produktionsgrupper är självstyrda medan halvautonoma produktionsgrupper har en handledare som övervakar all verksamhet.
 • Servicegrupper består av anställda som arbetar med kunder på en upprepad basis, så som flygpersonal, underhållsgrupper, försäljningsgrupper, call centers etc.
 • Förvaltningsgrupper består av en verkställande/högre chef med chefer under sig som rapporterar direkt till honom/henne. Ledningsgrupper arbetar ofta med beslutsfattande, budgetering, bemanning och planering.
 • Projektgrupper är ofta överskridande grupper med individer som är hopplockade för ett specifikt, tidsbegränsat projekt. Projektgrupper brukar upplösas när projektet är klart.
 • Åtgärdsgrupper är grupper som vanligtvis består av sakkunniga specialister som bedriver komplexa, tidsbegränsade uppgifter. Exempelvis musikband, militären, kirurgilag, räddningsenheter.
 • Rådgivningsgrupper består av anställda som arbetar utanför men parallellt med produktionsprocesser. Exempel är kvalitetscirklar, urvalskommittéer eller andra rådgivande grupper som tillsammans ger rekommendationer till en organisation.next