conflictmgt

Konflikter uppstår i skillnader och när individer går samman i grupper. Olikheter gällande makt, värderingar och attityder bidrar till att konflikter uppstår. För att undvika de negativa konsekvenser som kan bli en följd av oenigheter, är lösningen att hantera tvisterna snabbt och öppet. Konflikter behöver dock nödvändigtvis inte vara destruktiva. När de hanteras på rätt sätt kan de bli en nytta för gruppen.

Hantera negativa konflikter

När en konflikt inträffar finns det fem metoder för att hantera det: Direkt strategi, Förhandling, Verkställighet, Reträtt och Överensstämmelse (Nelson 1995). Varje metod kan användas effektivt i olika situationer.

  1. Direkt strategi: Detta kan vara det bästa tillvägagångsättet för alla. Det handlar om att ledaren konfronterar problemet direkt. Även om konflikter är obehagliga att ta itu med är det bäst att hantera problemet som det är och objektivt. Om kritik ges, se till att den är konstruktiv. Denna metod är en bra typ av problemlösning då problemet förs upp till ytan och tas itu med.
  2. Förhandling: Detta är en utmärk teknik när båda parter har idéer på en lösning men de har ingen gemensam grund. Ofta kan en tredje part, exempelvis en lagledare, behövas för att hjälpa till att nå en kompromiss. Kompromiss innebär att ge och ta från båda håll, men, slutar ofta med att båda parter lämnar delvis missnöjda.
  3. Verkställighet av regler inom laget: Undvik använda denna metod om möjligt eftersom den kan uppröra både ledaren och gruppen. Denna teknik ska bara användas när det är uppenbart att en gruppmedlem inte vill vara en lagspelare och vägrar att arbeta med de andra. Om metoden måste användas mot en individ är det bäst att personen hittar en annan grupp.
  4. Reträtt: Använd bara denna metod om problemet inte är särskilt invecklat och stort. Genom att undvika problemet eller arbeta runt det skjuts problemet upp, kanske tillräckligt länge för att personen i fråga ska lugna ner sig. När metoden används i rätt miljö med en erfaren ledare kan mindre incidenter, som kan grundas i att någon har en dålig dag, hindras från att eskalera till ett stort problem.
  5. Överenskommelse: Detta är en form av förhandling där fokus ligger på överenskommelse. När parterna inser att det finns områden där de är överens kan de starta om.next