867353_17218413

Erikson hävdade att friska människor bör i sin utveckling passera åtta stadier mellan barndom och vuxenliv. I varje stadie, konfronterar personen något, och förhoppningsvis övervinner det och går vidare till nya utmaningar. Varje stadie bygger på det framgångsrika slutförandet av tidigare stadier. Om utmaningar inte slutförts vid varje givet skede, kan de förväntas dyka upp igen som problem i framtiden.

Viktigaste delarna i Eriksons teori:

(1) Ego-identitet: Ego hänvisar till det medvetna självkänsla som vi utvecklar genom social interaktion. Enligt Erikson, förändras vår ego-identitet ständigt på grund av nya erfarenheter och information som vi förvärvar genom vår dagliga interaktion med andra.

(2) Kompetens: Förutom ego-identitet, ansåg Erikson att kompetens motiverar beteenden och handlingar. Varje steg i Eriksons teori handlar om att bli behörig inom ett område i livet. Om steget hanteras väl, kommer personen att känna sig nöjd och självsäker. Om steget sköts dåligt, kommer personen gå vidare med en känsla av otillräcklighet.

(3) Konflikt: Ivarje steg, troddeErikson att människor uppleveren konfliktsom fungerar somen vändpunkt iutvecklingen. EnligtEriksonsärdessa konfliktercentrerade påantingen att utveckla enpsykologiskkvalitet ellerunderlåtelsen attutveckla dennakvalitet. Underdessa tider, är potentialen förpersonlig utveckling hög men även risken för misslyckande.

Steg Grundläggande konflikt Viktiga händelser Utfall
Spädbarn (födelse till 18 månader) Fötroende vs. misstro Matande Barn utvecklar en känsla av tillit när vårdgivaren ger tillförlitlighet, vård och tillgivenhet. Brist på detta leder till misstro.
Tidig barndom (2 till 3 år) Självständighet vs. skam och tvivel Toaletträning Barn utvecklar en känsla av personlig kontroll över fysiska färdigheter och en känsla av självständighet. Framgång leder till känslor av självständighet. Brist på framgång leder till känslor av skam och tvivel.
Förskola (3 till 5 år) Initiativ vs. skuldkänslor Utforskning Barn börjar hävda kontroll och makt över olika saker i tillvaron. Framgång I detta skede leder till en känsla av mening. Barn som försöker utöva för mycket makt får uppleva ett missnöje hos andra vilket resulterar i skuldkänslor.
Skolålder (6 till 11 år) Kompetens vs. underlägsenhet Skola Barnen behöver hantera nya sociala och akademiska krav. Framgång leder till en känsla av kompetens, medan misslyckande leder till känslor av underlägsenhet.
Ungdom (12 till 18 år) Identitet vs. förvirring Sociala relationer Under tonåren, utforskar barn sin självständighet och utvecklar en självkänsla. De som får ordentlig uppmuntran och förstärkning genom identitetsutforskning får en stark självkänsla och känsla av självständighet och kontroll. De som förblir osäkra på sig själv tenderar bli osäkra och förvirrade angående sin identitet och sin framtid.
Tidig vuxen ålder (19 till 40) Intimitet vs. isolering Relationer Unga vuxna bildar intima, kärleksfulla relationer med andra människor. Att ha en stark självkänsla är nyckeln till detta. Framgång leder till säkra och engagerade relationer, medan en brist på framgång kan leda till känslor av ensamhet och känslomässig isolering.
Mellan vuxen ålder (40 till 65) Utveckling vs. stillastående Arbete och föräldrarskap Vuxna måste skapa eller vårda saker som kommer att överleva dem, ofta genom att ha barn eller att skapa en positiv förändring som gynnar andra människor. Framgång leder till känslor av meningsfullhet och prestation, medan misslyckande leder till vagt omvärldsengagemang.
Mognad (65 till döden) Integritet vs. förtvivlan Livsreflektion Äldre vuxna måste se tillbaka på livet och känna en känsla av tillfredsställelse. Framgång i detta skede leder till känslor av vishet, medan misslyckande leder till ånger, bitterhet och förtvivlan.

next