Confidence

Piaget beskrev utvecklingen i termer av successiva förändringar i hur barn tänker. Enligt honom går de igenom fyra perioder av utveckling där alla tre kännetecknas av ett distinkt sätt att tänka.

 

Ålder Utvecklingsperiod Kognitiva strukturer
Födelse till 2 år Sensomotoriken Spädbarn förstår världen genom perception och handling. Förmågorna expanderar under hela denna period, så efter tvåårsåldern kan småbarn målmedvetet kombinera sina handlingar.
2 till 11 år Konkreta tankar och handlingar – förperiod Barn behärska självständigt förvärvade färdigheter. Barn kan bilda mentala representationer av objekt och föreställa sig handlingar som rör dem. Tankarna är egocentriska (självcentrerad).
7 till 11 år Konkreta tankar & handlingar – efterperiod Barn är kapabla att tänka logiskt. Deras fantasi begränsas av verkligheten, och de kan utföra logiska handlingar med konkreta föremål.
12 år till vuxen Slutledningsförmåga Barn utvecklar förmågan att resonera abstrakt.

 

Enligt Piaget, innebär kognitiv utveckling genom tonåren:

  • förflyttning från konkret tillabstrakt tänkande, och
  • en minskning av egocentrisk tankeverksamhet.

Före tonåren, består tänkandet av konkreta tankar. Förvärvet av slutledningsförmåga låter äldre ungdomar (15 och framåt) att tänka på många möjliga utfall av en situation som inte existerar för stunden. De kan konstruera möjligheter och bedöma sannolikheter. Tänk dig till exempel att du talar om en hypotetisk situation, graviditet. En tonåring med slutledningsförmågan (med hjälp av lämplig vägledning) skulle kunna försöka tänka igenom de fulla konsekvenserna av föräldraskap.

Övergången från konkret till abstrakt tänkande sker i etapper i åldrarna 11-14. Enligt Piaget och andra kognitiva teoretiker, dominerar det egocentriska tänkande under denna period vilket leder till särskilda synpunkter och beteenden, inklusive:

  • Självmedvetenhet
  • Den imaginära publiken: känsla av att ens handlingar och utseende alltid granskas
  • Den personliga fabeln: visa sina tankar och känslor, och
  • Känslor av osårbarhet, vilket leder till riskbeteende.

Genom att dela erfarenheter med andra ugdomar lär de sig att de inte är ensamma om sina tankar och känslor. Denna insikt hjälper dem att känna sig mindre unika – eller mindre “onormala” – och mer som alla andra. Det egocentriska tänkandet minskar vid 15-16-årsåldern.next