Begreppet NEET (Not in Employment, Education or Training[1]) är en ovanlig identifieringsmetod då den hänvisar till vad en person inte gör.

NEET är ett sätt att kategorisera de icke kategoriserbara och får inte förstås som en nedsättande term. Dessa ungdomar kan ses som frånkopplade från samhället i regeringens ögon (som värderar människor genom deras förmåga att betala skatt) men under de senaste åren har vi arbetat med tusentals NEETs och min erfarenhet är att de är otroliga människor. De är älskade söner, döttrar, systrar och bröder. De är ofta humoristiska, påhittiga och kloka. De kan överleva i våldsamma miljöer och de kan visa ett fantastiskt lagarbete.

De är ingalunda änglar men om vi verkligen vill stödja dem och ge dem möjlighet till att bidra till samhällsekonomin finns det en sak vi måste undersöka innan vi påbörjar det steget: Hur ser vi på dem? Om du inte kan se det goda i dem, då är inte denna utbildning något för dig. Om du däremot tror att dessa ungdomar är fantastiska och du vill bli bättre på att se dessa unga människors potential, fortsätt läs.

[1] Unga som varken arbetar, studerar eller är i praktik.

1259330_3869-300x225

Vilka är dessa NEET’s?

NEET är en förkortning för ’Not in Employment, Education or Training’ och refererar till de många ungdomarna – i åldern 15 till 24 – som finns i och utanför Europa.

Förkortningen användes första gången i Storbritannien under sent 1980-tal och speglar det alternativa sättet att kategorisera unga människor som en följd av de förändringar som skett i arbetslöshetspolitiken. Sedan dess har intresset för NEETs ökat på EU-nivå och likvärdiga definitioner av NEET har arbetats fram i nästan alla medlemsländer. Syftet med NEET konceptet är att öka förståelsen av ungdomars sårbarhet och bättre övervaka deras svåra övergång in på arbetsmarknaden.

Definitionen av NEET är godkänd av European Commission Employment Committee (EMCO) och omfattar ungdomar mellan 15-24 år som är arbetslösa eller inaktiva enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) definition och som inte deltar i någon utbildning eller praktik. Definitionen användes i Eurostats statistiska data och användes därefter i Europe2020-strategin.

Ungdomsarbetslösheten är en av de största utmaningarna för EU:s sysselsättningspolitik: den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten i EU är för närvarande över 23 % (23,5% i EU27[1] enligt Eurostats siffror för februari 2013). Under 2011 var andelen ungdomar i NEET-gruppen (ofta benämnda som NEETs) 12,9 % av befolkningen i åldrarna 15-24 år i EU27, vilket motsvarar ungefär 7,5 miljoner ungdomar. För åldrarna 25-29 låg denna siffra på nästan 20 % under 2010 och uppgick till 6,5 miljoner ungdomar.

Från Eurofound http://www.eurofound.europa.eu/

[1] EU27 är en beteckning på de 27 länder som var medlemmar i EU 2013.next